سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله مکتب اسلام 
شرکت در تأسیس  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع) 
موسس و ریاست 
 
 
علمی و اجرائی