ویژگیهای علم فقه
38 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » مرداد و شهریور 1380 - شماره 2 »(14 صفحه - از 4 تا 17)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر در یک نگاه اجمالی به موضوع فلسفه فقه، در مقام نقد و بررسی دیدگاهی است که علم فقه را ناقص، محدود و برای اداره و تدبیر زندگی اجتماعی، ناتوان دانسته و بر این باور است که این علم، حیلت‏آموز، ظاهربین، مصرف‏کننده از دیگر علوم، تابع و متأثر از تحوّلات اجتماعی و سیاسی، تکلیف‏مدار و نه حق‏مدار است و جامعه فقهی را نیز لزوما یک جامعه دینی ندانسته و فقه را در پیشبرد جامعه مدرن، ناکارامد معرفی کرده است. این مقاله در فضایی صمیمی به نقد و تحلیل دیدگاه یادشده پرداخته است.