پیشینه مبارزاتی امام: هدف امام از تمامی مصلحان قبل بلندتر بود
41 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) خرداد 1385 - شماره 7 )(2 صفحه - از 13 تا 14)
تعداد شرکت کننده : 0